Informujemy, że Powiat Szamotulski otrzymał grant w łącznej kwocie 688 240,50 zł na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Chojnie i Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacja o otrzymanym grancie w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”