Deklaracja Dostępności dla strony internetowej dpschojno.pl

Dom Pomocy Społecznej w Chojnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

www.dpschojno.pl    

www.bip.dpschojno.pl

Data publikacji strony internetowej:  22.02.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.06.2023

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

Na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-06-30.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Obsługa

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter )

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana kontrastu,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
  • mapa strony,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji

Na stronie znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Nasz serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Paula Szymczak-Mądra.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 254 71 79 lub wysyłając maila na adres administracja@dpschojno.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres budynku lub budynków

Dom Pomocy Społecznej w Chojnie, Chojno Wieś 41a, 64-510 Wronki. Dom podzielony jest na 5 budynków. Budynki wyposażone są w rozwiązania architektoniczne, umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Parking

Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 50 metrów.
Parking jest bezpłatny.
Parking znajduje się pod adresem Chojno Wieś 41a.

Wejście do budynku

Do siedziby DPS Chojno prowadzi jedno wejście zapewniające dostęp do wszystkich budynków.
Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód by wjechać na wózku.
Przy schodach znajduje się poręcz.
Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
Drzwi są przeźroczyste.

Ciągi poziome

W dwóch budynkach pomieszczeniach znajdują się na dwóch kondygnacjach.

Ciągi pionowe

W obu budynkach jest możliwość skorzystania z windy.

Schody

Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

We wszystkich budynkach są toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnością.
Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
Nie ma przeszkód by wjechać na wózku do łazienki.
Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.

Dostępność Architektoniczna I Administracyjna

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną lub administracyjną prosimy o kontakt:
e-mail: administracja@dpschojno.pl                                     
tel. 67 254 71 79